OBSŁUGA PRAWNA FIRM

W ramach świadczenia pomocy prawnej podmiotom gospodarczym zapewniamy wykonywanie na ich rzecz m. in. następujących czynności:

 • przygotowywanie dokumentów w postępowaniu o wpis do KRS,
 • przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego,

 

 • sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa związanego z działalnością przedsiębiorcy (m.in. prawo podatkowe, prawo pracy, prawo gospodarcze),
 • przygotowywanie i opiniowanie umów stosowanych w obrocie gospodarczym i innych dokumentów prawnych mających zastosowanie w działalności przedsiębiorcy,
 • uczestniczenie w prowadzonych negocjacjach,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed wszystkimi sądami oraz innymi organami orzekającymi i urzędami, w tym także przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi i sądami administracyjnymi.

 

OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 • kompleksowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 • opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu,
 • konsultacje prawne z dziedziny prawa samorządowego,
 • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,
 • sporządzanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu,
 • doradztwo prawne z zakresu wymagań przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych i ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • uczestnictwo w prowadzonych przez gminę/miasto/powiat/województwo rokowaniach (negocjacjach), których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
 • opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów umów porozumień, upoważnień, pełnomocnictw,
 • opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów decyzji administracyjnych, aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń i poleceń wójta / burmistrza / prezydenta / starosty / marszałka województwa oraz regulacji wewnętrznych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej.

 

OBSŁUGA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,

 • sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (statutów, regulaminów, polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, itp.),
 • przygotowywanie projektów umów, a także dokonywanie analizy formalno-prawnej umów zawieranych przez organizację,

 

OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH:

 1. PRAWO CYWILNE:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa cywilnego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • negocjowanie umów,
 • prawo rzeczowe (zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności, służebności, użytkowanie wieczyste),
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentów, dział spadku, ustanowienie kuratora spadku).

2. PRAWO RODZINNE:

 • prowadzenie spraw o rozwód,
 • prowadzenie spraw o separację,
 • prowadzenie spraw o alimenty (dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
 • podział majątku wspólnego małżonków

 

3. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi w sprawach pracowniczych
  i w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, wypłatę zaległego wynagrodzenia,
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów,
 • opracowywanie i opiniowanie umów (umów o pracę, umów o zakazie konkurencji) dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy),
 •  sporządzanie odwołań od decyzji ZUS.

 

 

PRAWO ADMINISTRACYJE:

 • reprezentowaniem przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • uzyskaniem decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych, sporządzaniem odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • przygotowaniem opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej.

 

SPRAWY REJESTROWE I WIECZYSTOKSIĘGOWE

 • prowadzenie spraw o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS (przygotowywanie dokumentów, wypełnianie formularzy, reprezentacja w postępowaniu),
 • prowadzenie spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym (zakładanie ksiąg wieczystych, zgłaszanie zmian, ustanowienie hipotek, badanie stanu prawnego nieruchomości).

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • składanie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej,
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu egzekucji, wspomaganie komornika informacjami dotyczącymi dłużnika, stałe nadzorowanie działań kancelarii komorniczej oraz równoczesne mediacje z dłużnikiem.
 • składanie również wniosków o ponowne przeprowadzenie egzekucji komorniczej
  w przypadku spraw, w których wydano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności.

 

ODSZKODOWANIA

Dochodzenie w imieniu poszkodowanych odszkodowania  za:

 • wypadki drogowe (powypadkowe);
 • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy;
 • odszkodowania z umów ubezpieczeń;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych;

 

oraz roszczeń odszkodowawczych tj.:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę  (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby najbliższej);
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków
  i innych korzyści;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich; 
 • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu;
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej; 
 • renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej.