Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

  • kompleksowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
  • opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu,
  • konsultacje prawne z dziedziny prawa samorządowego,
  • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,
  • sporządzanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu,
  • doradztwo prawne z zakresu wymagań przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych i ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • uczestnictwo w prowadzonych przez gminę/miasto/powiat/województwo rokowaniach (negocjacjach), których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
  • opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów umów porozumień, upoważnień, pełnomocnictw,
  • opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów decyzji administracyjnych, aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń i poleceń wójta / burmistrza / prezydenta / starosty / marszałka województwa oraz regulacji wewnętrznych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej.